Osová súmernosť

Bod

Úsečka

Trojuholník

Kružnica

Štvorec